Ulgi ustawowe

Ulgi ustawowe jednorazowe
UprawnionyUlgaDokument uprawniający do ulgi
Dziecko do 4 lat bez miejsca siedzącego100%Dokument stwierdzający wiek dziecka
Dziecko do 4 lat osobne miejsce78%Dokument stwierdzający wiek dziecka
Dziecko od 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego37%– Dokument stwierdzający wiek dziecka;
– Zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego;
– Legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego.
Dzieci i młodzież (do ukończenia 24 roku życia, studenci do ukończenia 26 roku życia) dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne78%Dzieci i młodzież uczęszczająca do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
– legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
– legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
– legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt 2;
Dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
– legitymacja osoby niepełnosprawnej,
– orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
– orzeczenie komisji lekarskiej ZUS lub wypis z treści orzeczenia stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z w/w dokumentów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
– termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,
– potwierdzenie stawienia się na badania, konsultacje, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
Opiekun dziecka niepełnosprawnego78%– Dokumenty dziecka, jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;
– Zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
– zaświadczenie, zawiadomienie lub skierowanie, jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.
Osoba niewidoma – nie uznana, za niezdolną do samodzielnej egzystencji37%– Dokumenty stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy z powodu stanu narządu wzroku (wypis z orzeczenia, orzeczenie, zaświadczenie);
– Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku.
Osoba niewidoma – uznana, za niezdolną do samodzielnej egzystencji93%– Dokumenty, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwo I grupy z powodu stanu narządu wzroku (wypis z orzeczenia, orzeczenie, zaświadczenie);
– Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku
Niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji78%Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych
Przewodnik (albo pies przewodnik) lub opiekun niewidomego95%Dokumenty osoby niewidomej.
Dokumenty, o których mowa, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji49%– Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej lub lekarza orzecznika ZUS do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
– Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– Zaświadczenie ZUS, stwierdzające przyznanie wyrokiem sądu świadczenia uzależnionego od zaliczenia do I grupy inwalidów albo od uznania niezdolności do samodzielnej egzystencji;
– Wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS lub komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– Zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów albo uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
– Legitymacja emeryta – rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa;
– Legitymacja emeryta – rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– Legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności.
Dokumenty, o których mowa, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji95%Dokumenty podopiecznego.
Dokumenty, o których mowa, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Inwalida wojenny / wojskowy (bez stopnia niepełnosprawności)37%– Książeczka/legitymacja inwalidy wojennego/wojskowego,
– Zaświadczenie lub legitymacja wydana przez organizację ds. kombatantów.
Inwalida wojenny / wojskowy I grupy78%– Książeczka/legitymacja inwalidy wojennego,
– Zaświadczenie lub legitymacja wydana przez organizację ds. kombatantów.
Opiekun Inwalidy wojskowego lub wojennego z całkowitą niezdolnością do pracy oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji95%Dokumenty podopiecznego
Dokumenty, o których mowa, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Weteran inwalida37%Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty
Kombatant51%– Decyzja wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
– legitymacja wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Represjonowany działacz opozycji antykomunistycznej51%– Decyzja wydana przez IPN lub Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
– Legitymacja wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i osób represjonowanych
Żołnierz niezawodowy78%Książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o pełnieniu służby wojskowej lub służby w formie równoważnej
Straż graniczna – ochrona szlaków komunikacyjnych100%Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych, zawierające podstawę prawną do korzystania z ulgi
Straż graniczna – służba78%Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych, zawierające podstawę prawną do korzystania z ulgi
Służby celno-skarbowe – służba78%Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych, zawierające podstawę prawną do korzystania z ulgi
Policjant – służba78%Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych, zawierające podstawę prawną do korzystania z ulgi
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej78%– Legitymacja służbowa, odznaka identyfikacyjna żołnierza Żandarmerii Wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych, zawierające podstawę prawną do korzystania z ulgi
– Legitymacja żołnierza zawodowego lub książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych, zawierające podstawę prawną do korzystania z ulgi
Poseł, Senator100%– Legitymacja poselska, senatorska
– zaświadczenie o dokonanym wyborze wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą lub zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu, uprawniające do przejazdów i przelotów na pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu lub Senatu
– zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu albo Kancelarię Senatu, zastępujące utraconą lub zniszczoną legitymację poselską albo legitymację senatorską do czasu wydania duplikatu legitymacji.
Honorowy krwiodawca (3 donacje) w czasie stanu epidemii33%Zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników wydane przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA
Ulgi ustawowe miesięczne
UprawnionyUlgaDokument uprawniający do ulgi
Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.93%– Dokumenty, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwo I grupy z powodu stanu narządu wzroku (wypis z orzeczenia, orzeczenie, zaświadczenie).
– Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku.
Dzieci i młodzież (do ukończenia 24 roku życia, studenci do ukończenia 26 roku życia) dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne78%Dzieci i młodzież uczęszczająca do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
– legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
– legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
– legitymacja szkolna albo studencka wraz z dokumentami stwierdzającymi inwalidztwo lub niepełnosprawność.
Dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
– legitymacja osoby niepełnosprawnej,
– orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
– orzeczenie komisji lekarskiej ZUS lub wypis z treści orzeczenia stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z w/w dokumentów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
– termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,
– potwierdzenie stawienia się na badania, konsultacje, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
Studenci do ukończenia 26 roku życia.51%Legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą, wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku, jeżeli nie jest określony w legitymacji.
Doktorant do ukończenia 35 roku życia51%Legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku doktoranta, jeżeli wiek ten nie jest określony w legitymacji.
Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24 lat49%Legitymacja szkolna.
Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.37%– Dokumenty, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku.
– Legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności.
Nauczyciele / Nauczyciele Akademiccy33%– Legitymacja służbowa nauczyciela.
– Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego.

Ulgi Handlowe

Ulgi handlowe
NazwaUlgaOpis, wymagane dokumenty
Strzyżów20%Bilety jednorazowe na trasie Gogołów – Strzyżów // Obowiązuje między przystankami.
Gmina Jasło50%Bilety jednorazowe, po trasie z miejsca zamieszkania do Jasła i z powrotem dla mieszkańców Gminy Jasło. ZAŚWIADCZENIE OD WÓJTA GMINY JASŁO
Gmina Brzyska50%Bilety jednorazowe, po trasie z miejsca zamieszkania do Jasła i z powrotem dla mieszkańców Gminy Brzyska. ZAŚWIADCZENIE OD WÓJTA GMINY BRZYSKA
Czermna – Żurowa15%Bilety jednorazowe z przystanków na trasie Święcany – Czermna; Święcany – Żurowa, do Jasła i z powrotem.

Podstawa Prawna:
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z późn. zm.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z późn. zm.
– Ustawa z dnia 29 maja 1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
– Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o weteranach działań poza granicami państwa
– Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
– Ustawa z dnia 20 marca 2015 o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych