Ulgi ustawowe

Ulgi ustawowe jednorazowe
UprawnionyUlga Dokument uprawniający do ulgi
Dziecko do 4 lat bez miejsca siedzącego100%Dokument stwierdzający wiek dziecka
Dziecko do 4 lat osobne miejsce78%Dokument stwierdzający wiek dziecka
Dziecko od 4 lat do rozpoczęcia odbywania obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego37%– Dokument stwierdzający wiek dziecka;
– Zaświadczenie o odroczeniu spełniania obowiązku szkolnego;
– Legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego.
Dzieci i młodzież (do ukończenia 24 roku życia, studenci do ukończenia 26 roku życia) dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne78%Dzieci i młodzież uczęszczająca do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
– legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
– legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
– legitymacja szkolna albo studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych w pkt 2;
Dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
– legitymacja osoby niepełnosprawnej,
– orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
– orzeczenie komisji lekarskiej ZUS lub wypis z treści orzeczenia stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z w/w dokumentów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
– termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,
– potwierdzenie stawienia się na badania, konsultacje, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
Opiekun dziecka niepełnosprawnego78%– Dokumenty dziecka, jeżeli przejazd odbywany jest wraz z dzieckiem;
– Zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą,
– zaświadczenie, zawiadomienie lub skierowanie, jeżeli przejazd odbywany jest po dziecko lub po jego odwiezieniu.
Osoba niewidoma – nie uznana, za niezdolną do samodzielnej egzystencji37%– Dokumenty stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy z powodu stanu narządu wzroku (wypis z orzeczenia, orzeczenie, zaświadczenie);
– Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku.
Osoba niewidoma – uznana, za niezdolną do samodzielnej egzystencji93%– Dokumenty, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwo I grupy z powodu stanu narządu wzroku (wypis z orzeczenia, orzeczenie, zaświadczenie);
– Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku
Niewidome ofiary działań wojennych uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji78%Legitymacja cywilnej niewidomej ofiary działań wojennych
Przewodnik (albo pies przewodnik) lub opiekun niewidomego95%Dokumenty osoby niewidomej.
Dokumenty, o których mowa, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym potwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Osoba niezdolna do samodzielnej egzystencji49%– Wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej lub lekarza orzecznika ZUS do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do I grupy inwalidów;
– Orzeczenie lekarza orzecznika ZUS lub komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– Zaświadczenie ZUS, stwierdzające przyznanie wyrokiem sądu świadczenia uzależnionego od zaliczenia do I grupy inwalidów albo od uznania niezdolności do samodzielnej egzystencji;
– Wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS lub komisji lekarskiej KRUS, stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– Zaświadczenie KRUS, stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów albo uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;
– Legitymacja emeryta – rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa;
– Legitymacja emeryta – rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji;
– Legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności.
Dokumenty, o których mowa, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Opiekun osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji95%Dokumenty podopiecznego.
Dokumenty, o których mowa, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Inwalida wojenny / wojskowy (bez stopnia niepełnosprawności)37%– Książeczka/legitymacja inwalidy wojennego/wojskowego,
– Zaświadczenie lub legitymacja wydana przez organizację ds. kombatantów.
Inwalida wojenny / wojskowy I grupy78%– Książeczka/legitymacja inwalidy wojennego,
– Zaświadczenie lub legitymacja wydana przez organizację ds. kombatantów.
Opiekun Inwalidy wojskowego lub wojennego z całkowitą niezdolnością do pracy oraz niezdolnością do samodzielnej egzystencji95%Dokumenty podopiecznego
Dokumenty, o których mowa, okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie tożsamości osoby uprawnionej.
Weteran inwalida37%Legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty
Kombatant51%– Decyzja wydane przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
– legitymacja wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
Represjonowany działacz opozycji antykomunistycznej51%– Decyzja wydana przez IPN lub Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych
– Legitymacja wydana przez Urząd do Spraw Kombatantów i osób represjonowanych
Żołnierz niezawodowy78%Książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o pełnieniu służby wojskowej lub służby w formie równoważnej
Straż graniczna – ochrona szlaków komunikacyjnych100%Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych, zawierające podstawę prawną do korzystania z ulgi
Straż graniczna – służba78%Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych, zawierające podstawę prawną do korzystania z ulgi
Służby celno-skarbowe – służba78%Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych, zawierające podstawę prawną do korzystania z ulgi
Policjant – służba78%Legitymacja służbowa oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych, zawierające podstawę prawną do korzystania z ulgi
Żołnierz Żandarmerii Wojskowej78%– Legitymacja służbowa, odznaka identyfikacyjna żołnierza Żandarmerii Wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych, zawierające podstawę prawną do korzystania z ulgi
– Legitymacja żołnierza zawodowego lub książeczka wojskowa z aktualnym wpisem o odbywaniu nadterminowej zasadniczej służby wojskowej lub zasadniczej służby wojskowej oraz zaświadczenie o wykonywaniu czynności służbowych, zawierające podstawę prawną do korzystania z ulgi
Poseł, Senator100%– Legitymacja poselska, senatorska
– zaświadczenie o dokonanym wyborze wystawione przez Państwową Komisję Wyborczą lub zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu lub Kancelarię Senatu, uprawniające do przejazdów i przelotów na pierwsze po wyborach posiedzenie Sejmu lub Senatu
– zaświadczenie wydane przez Kancelarię Sejmu albo Kancelarię Senatu, zastępujące utraconą lub zniszczoną legitymację poselską albo legitymację senatorską do czasu wydania duplikatu legitymacji.
Honorowy krwiodawca (3 donacje) w czasie stanu epidemii33%Zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników wydane przez regionalne centrum krwiodawstwa i krwiolecznictwa, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA
Ulgi ustawowe miesięczne
UprawnionyUlgaDokument uprawniający do ulgi
Osoby niewidome uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.93% – Dokumenty, stwierdzające niezdolność do samodzielnej egzystencji albo inwalidztwo I grupy z powodu stanu narządu wzroku (wypis z orzeczenia, orzeczenie, zaświadczenie).
– Legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku.
Dzieci i młodzież (do ukończenia 24 roku życia, studenci do ukończenia 26 roku życia) dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne78%Dzieci i młodzież uczęszczająca do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
– legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
– legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
– legitymacja szkolna albo studencka wraz z dokumentami stwierdzającymi inwalidztwo lub niepełnosprawność.
Dla dzieci i młodzieży nieuczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
– legitymacja osoby niepełnosprawnej,
– orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji,
– orzeczenie komisji lekarskiej ZUS lub wypis z treści orzeczenia stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy albo całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.
Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne, wraz z jednym z w/w dokumentów, wymagane jest zaświadczenie (zawiadomienie, skierowanie) określające odpowiednio:
– termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym,
– potwierdzenie stawienia się na badania, konsultacje, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.
Studenci do ukończenia 26 roku życia.51%Legitymacja studencka, wydana przez polską szkołę wyższą, wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku, jeżeli nie jest określony w legitymacji.
Doktorant do ukończenia 35 roku życia51%Legitymacja doktoranta wydana przez polską szkołę wyższą lub jednostkę naukową, okazywana wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem umożliwiającym stwierdzenie wieku doktoranta, jeżeli wiek ten nie jest określony w legitymacji.
Dzieci i młodzież w okresie od rozpoczęcia przygotowania przedszkolnego do ukończenia szkoły, nie dłużej niż do ukończenia 24 lat49%Legitymacja szkolna.
Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji.37%– Dokumenty, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy, z powodu stanu narządu wzroku.
– Legitymacja osoby niepełnosprawnej, stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności.
Nauczyciele / Nauczyciele Akademiccy33%– Legitymacja służbowa nauczyciela.
– Legitymacja służbowa nauczyciela akademickiego.

Podstawa Prawna:
– Ustawa z dnia 20 czerwca 1992 o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z późn. zm.
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 października 2002 w sprawie rodzajów dokumentów poświadczających uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego z późn. zm.
– Ustawa z dnia 29 maja 1974 o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
– Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 o weteranach działań poza granicami państwa
– Ustawa z dnia 24 stycznia 1991 o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
– Ustawa z dnia 20 marca 2015 o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych

Ulgi Ustanowione i Handlowe

Ulgi Ustanowione i Handlowe
NazwaUlgaOpis, wymagane dokumenty
Gmina Dębowiec
Gmina Nowy Żmigród
Gmina Skołyszyn
Gmina Osiek Jasielski
50%Osoby po ukończeniu 65 roku życia, legitymujące się odpowiednim dokumentem wydanym przez Wójta Gminy Dębowiec, Wójta Gminy Nowy Żmigród, Wójta Gminy Skołyszyn, Wójta Gminy Osiek Jasielski.
Przejazd po trasach przebiegających przez teren Powiatu Jasielskiego na podstawie biletu jednorazowego.
Gmina Jasło
Gmina Brzyska
50%Osoby po ukończeniu 65 roku życia.
Bilety jednorazowe, po trasie z miejsca zamieszkania do Jasła i z powrotem dla mieszkańców Gminy Jasło i Gminy Brzyska. ZAŚWIADCZENIE OD WÓJTA GMINY JASŁO
Strzyżów20%Bilety jednorazowe na trasie Gogołów – Strzyżów. Obowiązuje między przystankami.
Czermna – Żurowa15%Bilety jednorazowe z przystanków na trasie Święcany – Czermna; Święcany – Żurowa, do Jasła i z powrotem.