REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB i RZECZY

obowiązujący Operatorów publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Powiatowo-Gminny Związek Komunikacyjny w Powiecie Jasielskim

tj. MKS Jasło Sp. z o.o. oraz PGZK –JASIEL Sp. z o.o. (zwanymi dalej: Operatorami) wprowadzony na podstawie art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku Prawo przewozowe (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 8)

Niniejszy Regulamin Przewozów (zwany dalej: Regulaminem) określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy w ramach świadczonych przez Operatorów publicznego transportu zbiorowego podczas przewozu osób i ich bagażu, na zasadach określonych w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 1944 z późn. zm.), ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 poz. 8).

I. WARUNKI  OGÓLNE

1. Pasażer zawiera umowę przewozu przez nabycie biletu na przejazd przed rozpoczęciem podróży lub spełnienie innych określonych przez Operatora lub organizatora publicznego transportu zbiorowego warunków dostępu do środka transportowego, a w razie ich nieustalenia – przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym.

2. Przewóz pasażerów odbywa się w oparciu o odpowiedni bilet, ważny na określony dzień, godzinę i trasę przejazdu. Bilet powinien zawierać elementy określone w Prawie przewozowym.

3. Pasażer  poprzez nabycie biletu  akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu przewozów.

4. Pasażer ma obowiązek okazać kierowcy a także innej osobie uprawnionej, dokument uprawniający do korzystania z ulgi ustawowej lub handlowej stosowanej przez Operatora.

5. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone tylko w miejscach określonych w rozkładzie jazdy oraz wskazanych przez kierowcę.

6. Do kontroli biletów upoważniony jest kierowca autobusu i inne uprawnione osoby posiadające odpowiedni identyfikator.

7. Za rzeczy, które pasażer przewozi ze sobą pod własnym nadzorem, w szczególności bagaż podręczny, Operator odpowiada wyłącznie wtedy, jeżeli szkoda powstała z jego winy.

8. Wszelkie reklamacje związane z realizacją umowy przewozu należy kierować na adres; PGZK w Powiecie Jasielskim ul. Modrzejewskiego 12, PGZK-Jasiel Sp. z o.o. lub MKS Jasło Sp. z.o.o – zależnie od tego, którego operatora dotyczy.

II. ZASADY KORZYSTANIA Z BILETÓW

1. Pasażer dokonujący zakupu biletu w kasie powinien niezwłocznie po nabyciu sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu, bowiem po odejściu od kasy reklamacje dotyczące daty

 i godziny odjazdu nie będą uwzględniane.

2. Pasażer jest obowiązany przy wejściu do autobusu okazać kierowcy ważny bilet lub dokument uprawniający do  przejazdu i dokument uprawniający do ulgowego przejazdu

w przypadku korzystania z biletu ulgowego.

3. Pasażer odpowiada za brak ważnego biletu na przejazd.

4. Kasy prowadzą przedsprzedaż biletów maksymalnie na 7 dni przed planowaną podróżą.

5. Operator,  który wydał  bilet, obowiązany jest do świadczenia przewozu zgodnie z treścią biletu na rzecz jego posiadacza. 

6. W bilecie na przejazd określa się nazwę Operatora, relację lub strefę przejazdu, wysokość należności za przejazd, zakres uprawnień pasażera do ulgowego przejazdu,

a w bilecie imiennym uprawniającym do przejazdów wielokrotnych – także tożsamość jego posiadacza.

7. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.

Bilet należy zachować do kontroli do końca podróży.

8. Bilet uprawnia do przejazdu określonym kursem autobusowym i nie daje prawa do przerwy w podróży na przystankach pośrednich na trasie przejazdu. Przy przejazdach z przesiadaniem pasażer winien nabyć na każdy kurs oddzielny bilet, chyba że z biletu wynika inaczej.

9. Bilety skradzione lub zagubione uważane są za bezpowrotnie stracone i na ich miejsce nie będą wydawane wtórniki.

10. Bilet uszkodzony lub zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczytanie zawartych na nim informacji jak również bilet przerabiany jest nieważny.

11. Pierwszeństwo zajmowania wolnych miejsc w autobusie przysługuje podróżnym posiadającym bilety:

12. Bilet wydany przez innego Operatora lub Przewoźnika jest ważny jedynie, jeżeli sprzedany został na kursy Operatora.

13. W razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu Operator lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty.

14. W razie stwierdzenia braku ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu Operator lub organizator publicznego transportu zbiorowego albo osoba przez niego upoważniona pobiera właściwą należność za przewóz

i opłatę dodatkową albo wystawia wezwanie do zapłaty. Pobrana należność za przewóz

i opłata dodatkowa, po uiszczeniu opłaty manipulacyjnej podlegają zwrotowi, a w przypadku wezwania do zapłaty – umorzeniu, w przypadku udokumentowania przez podróżnego, nie później niż w terminie 7 dni od dnia przewozu, uprawnień do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu.

15. W razie posiadania przez podróżnego ważnego dokumentu przewozu, którego nie miał podczas przejazdu, do zwrotu i umarzania należności za przewóz i opłaty dodatkowej stosuje się przepis ust. 14 zdanie drugie.

16. Wysokość opłaty dodatkowej określana jest w cenniku opłat za przejazd i przewóz bagażu.  

17. W przypadku natychmiastowego uiszczenia opłaty dodatkowej lub najdalej w ciągu 7 dni od daty wystawienia dokumentu zobowiązującego do uiszczenia tej opłaty, wysokość opłaty dodatkowej obniża się o 20% .

18. Operator lub osoba przez niego uprawniona, w razie stwierdzenia obecności w autobusie osoby bez ważnego biletu na przejazd lub przewóz bagaży, ma prawo;

a. w razie odmowy zapłacenia należności żądać okazania dokumentu  umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego,

b. w razie niezapłacenia należności i nieokazania dokumentu –ująć podróżnego i niezwłocznie oddać  w ręce policji lub innych organów porządkowych,

c. w razie uzasadnionego podejrzenia, że dokument przewozu albo dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego jest podrobiony lub przerobiony- zatrzymać dokument za pokwitowaniem oraz przesłać go prokuratorowi lub policji z powiadomieniem wystawcy dokumentu.

19. W przypadku określonym w pkt. 18 b do czasu przybycia funkcjonariusza policji lub innych organów porządkowych, podróżny obowiązany jest pozostać w miejscu przeprowadzenia kontroli lub w innym miejscu wskazanym przez  Operatora lub osobę przez niego upoważnioną.

III. ZWROT NALEŻNOŚCI ZA BILETY

1. Pasażer posiadający ważny bilet otrzyma pełen zwrot należności za zakupiony bilet  w przypadku; przedwczesnego odjazdu autobusu, odstąpienia przez podróżnego od umowy z powodu awarii autobusu lub odwołania przejazdu, a także innych okoliczności uniemożliwiających wykonanie zaciągniętych przez Operatora zobowiązań wobec pasażera, których Operator nie mógł uniknąć ani zapobiec ich skutkom,

2. Podstawą zwrotu należności jest oryginał biletu.

3. W przypadku odstąpienia pasażera od umowy przewozu przed odjazdem autobusu z przyczyn niewystępujących po stronie Operatora zwrot należności za przejazd może być dokonany po okazaniu biletu, na którym dokonano w kasie biletowej, lub u dyżurnego ruchu potwierdzenia odstąpienia od umowy, z potrąceniem odstępnego w wysokości 10% wartości biletu brutto.

4. Podróżny, którego nie dopuszczono do przewozu z przyczyn niewystępujących po stronie Operatora, winien uzyskać od kierowcy poświadczenie niewykorzystania biletu, na podstawie, którego otrzyma zwrot należności za zakupiony bilet z potrąceniem odstępnego w wysokości 10% wartości brutto.

5. Nie uwzględnia się roszczeń o zwrot należności za bilety zwrócone po upływie terminu ich ważności lub odjeździe środka transportowego, na przejazd który były one wydane.

6. Wnioski o zwrot należności przez Operatora są przyjmowane w terminie maksymalnie 3 dni od daty ważności biletu i rozpatrywane w terminie do 14 dni od złożenia wniosku.

7. W przypadku zwrotu opłaty za bilet niewykorzystany z przyczyn zależnych od pasażera za pośrednictwem poczty lub banku opłatę za przelew lub przekaz ponosi odbiorca.

8. Zwrot należności za bilety na przejazd wielokrotny następuje po potraceniu 10% wartości nominalnej (brutto) oraz kwoty wyliczonej jako ilość dni roboczych, która upłynęła od dnia stanowiącego początek ważności biletu do dnia zwrotu włącznie x 2 przejazdy dziennie x cena biletu jednorazowego (przy biletach ulgowych cena biletu ulgowego).

IV. PRZEWÓZ BAGAŻU

1. Operator nie pobiera opłaty za przewóz bagażu i nie ponosi odpowiedzialności za jego nadzór i zaginięcie lub kradzież, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w Prawie przewozowym.

2. Pasażerowie są odpowiedzialni za umieszczenie swojego bagażu w luku bagażowym  i  za zajęcie miejsca we właściwym autobusie. Kierowca pomaga przy załadunku bagażu na wyraźną prośbę pasażera.

3. Bagaż oddany do przewozu w luku bagażowym powinien być zapakowany w taki sposób aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.

4. Na pokład autobusu można wziąć jedynie bagaż podręczny, którego rozmiary pozwalają na umieszczenie na półkach nad głowami pasażerów lub pod fotelem.

5. Operator zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu bagażu o dużych rozmiarach, (rowery, itp.) jeżeli kierowca stwierdzi, że bagaż ten nie zmieści się w luku bagażowym lub zagraża bezpieczeństwu przewozu osób i ich bagaży.

6.Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu, bądź rzeczy, których przewóz jest prawnie zabroniony( materiały żrące, cuchnące, łatwopalne, wybuchowe, trujące, radioaktywne, nabita  broń itp.)

7. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika), oraz posiadające wartość naukową winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.

8. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bagaż podróżnego zawiera rzeczy, których przewozić nie wolno (ust.6), Operator ma prawo sprawdzić w obecności podróżnego zawartość tego bagażu, a w razie potwierdzenia się podejrzeń – odmówić przyjęcia  go do przewozu.

9. Jeżeli nie można ustalić właściciela bagażu podlegającego sprawdzeniu (ust. 8), Operator dokonuje tej czynności przy udziale dwóch postronnych świadków i postępuje z zakwestionowanymi przedmiotami w sposób określony przepisami o rzeczach znalezionych.

10. Sposób postępowania z rzeczami nieodebranymi przez podróżnego po zakończeniu przewozu, określają przepisy o rzeczach znalezionych.

11. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy przedstawić potwierdzenie kierowcy sporządzone w momencie zajścia zdarzenia.

12. Operator nie odpowiada za bagaż podręczny, który podróżny przewozi ze sobą.

13. Przedmioty pozostawione w autobusie po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Operatora.

14. W przypadku utraty lub uszkodzenia bagażu odpowiedzialność Operatora ograniczona jest do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody, która ustalana jest w sposób określony w Prawie przewozowym.

V. PRZEWÓZ ZWIERZĄT DOMOWYCH

1. W autobusach Operatora dopuszcza się przewożenie małych zwierząt w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu lub jeżeli są to psy to  powinny być przewożone na podłodze autobusu na smyczy i w kagańcu.

2. Przy zgłaszaniu zwierząt do przewozu należy okazać kierowcy dokument potwierdzający aktualne obowiązkowe szczepienie lub świadectwo zdrowia, zgodnie z odpowiednimi przepisami, dotyczącymi zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.

3. Opłata za przewóz zwierząt równa się cenie biletu normalnego. Wyjątek od opłat  stanowią psy przewodnicy towarzyszące osobom niewidomym za które nie pobiera się opłaty.

4. Kierowca ma prawo odmówić przewozu zwierzęcia  jeżeli zagraża to bezpieczeństwu pozostałych pasażerów.

VI. ZASADY PORZĄDKOWE

1.Zabrania się spożywania alkoholu w autobusach oraz przebywania w nich osób pod wpływem alkoholu.

2. Zabrania się palenia tytoniu w autobusach.

3. Zabrania się wyrzucania z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.

4. Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów pasażerom będącym pod wpływem narkotyków lub innych substancji odurzających.

5. Zakazane jest zajmowanie miejsc zajętych już w sposób widoczny przez innych pasażerów.

6. Sprzęt audio-wideo może być używany po warunkiem, że nie jest słyszalny dla innych pasażerów (używanie słuchawek przez pasażera)

7. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone Operatorowi i innym pasażerom.

8. Pasażer, który nie stosuje się do niniejszego Regulaminu przewozów oraz Ustawy prawo przewozowe może zostać usunięty z autobusu bez prawa zwrotu należności za wykupiony bilet.

VII. ULGI

Operator stosuje uprawnienia wynikające z przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1992 r. o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 295 ze zm.) oraz uprawnień ustanowionych przez Organizatora publicznego transportu zbiorowego, a także na podstawie innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

VIII. SKARGI I WNIOSKI

Skargi i wnioski dotyczące działalności operatora można składać osobiście w siedzibie Operatora w godzinach od 8:00- 15.00 lub pisemnie na adres:

PGZK-Jasiel sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Towarowa 26 B

pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretariat@pgzk-jasiel.com.pl

lub

MKS w Jaśle sp. z o.o. 38-200 Jasło, ul. Ks. Piotra Skargi 84

     Pocztą elektroniczną na adres e-mail: biuro@mksjaslo.com.pl

zależnie, którego operatora skarga dotyczy.

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin przewozów wchodzi w życie z chwilą uchwalenia.

2. Zmiany do Regulaminu przewozów można wprowadzać w każdym czasie.

3. W przypadkach nieuwzględnionych w niniejszym Regulaminie przewozów zastosowanie ma Ustawa prawo przewozowe i Kodeks cywilny.