Regulamin EM-Karty

Regulamin korzystania z „EM-karty” w PGZK-Jasiel Sp. z o.o.

Niniejszy regulamin stanowi załącznik do Regulaminu Przewozów obowiązującego w PGZK-Jasiel Sp. z o.o.

 1. Bilet elektroniczny, zwany dalej EM-kartą, jest plastikową, zbliżeniową kartą chip, zawierającą elektroniczną kopię danych biletu miesięcznego ze wszystkimi danymi dotyczącymi posiadacza biletu i trasy przejazdu.
 2. Właścicielem EM-karty jest PGZK-Jasiel Sp. z o.o.
 3. Programowanie i wydawanie EM-karty prowadzone jest w kasach biletowych PGZK-Jasiel Sp. z o.o. na dworcu autobusowym, mieszczącym się przy ulicy Dworcowej 3 w Jaśle.
 4. Przedłużanie ważności EM-karty na następny okres możliwe jest także w autobusach PGZK-Jasiel Sp. z o.o.
 5. EM-karta wydawana jest tylko przy zakupie biletów miesięcznych i biletów okresowych.
 6. EM-karty nie muszą posiadać pasażerowie korzystający z biletów jednorazowych oraz MIX-50%.
 7. EM-karta ważna jest na okres, na który został zakupiony bilet miesięczny. Po upływie tego okresu pasażer w celu kontynuowania dalszych przejazdów obowiązany jest do przedłużenia ważności w/w karty w punkcie sprzedaży biletów.
 8. EM-kartą może posługiwać się wyłącznie osoba, na którą została ona wydana.
 9. Pasażer w czasie przejazdu jest zobowiązany do posiadania EM-karty oraz biletu w formie papierowej jako potwierdzenie zawarcia umowy przewozowej.
 10. Pasażer posiadający EM-kartę nie może korzystać z przejazdu wyłącznie na podstawie EM-karty lub wyłącznie na podstawie biletu w formie papierowej.
 11. W przypadku, gdy EM-karta została wydana pasażerowi, bilet w formie papierowej nie zostaje oznaczony naklejką z hologramem. Bilet bez hologramu nie uprawnia do przejazdu bez karty.
 12. Za wydanie EM-karty pobiera się kaucję zwrotną w wysokości 10,00 zł, która jest pobierana w chwili wydania EM-karty pasażerowi w kasie biletowej. Kaucja podlega zwrotowi w przypadku zwrotu karty do kasy biletowej.
 13. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub utraty EM-karty, wydanie nowej karty wiąże się z pobraniem opłaty w wysokości 10,00 zł.
 14. Pasażer przy każdorazowym wejściu do autobusu obowiązany jest bez uprzedniego wezwania przez kierowcę, do zarejestrowania biletu poprzez przyłożenie EM-karty (na ok. 2 sekundy) do czytnika znajdującego się w górnej części bileterki. Karta jest ważna, gdy bileterka zaakceptuje daną kartę.
 15. W chwili zakupu oraz przedłużania ważności biletu należy zwrócić uwagę na prawidłowe określenie pełnej nazwy przystanku początkowego i końcowego ze wskazaniem ewentualnego przystanku przesiadkowego i istotnych przystanków pośrednich.
 16. Pasażer zobowiązany jest zakupić jednorazowy bilet uprawniający do przejazdu danym kursem jeżeli:
  1. Nie posiada przy sobie ważnej EM-karty,
  1. Posiadana EM-karta jest uszkodzona i nie ma możliwości odczytu,
  1. Próba rejestracji przejazdu zakończyła się jakimkolwiek komunikatem o braku uprawnień do przejazdu na danym kursie.
 17. Jeżeli karta jest uszkodzona lub nie jest zaakceptowana z innych powodów technicznych lub w wyniku nieprecyzyjnego zdefiniowania trasy, jest możliwość przejazdu po okazaniu i weryfikacji biletu w formie papierowej.
 18. Ujawnienie przez kierowcę przewoźnika lub grupę rewizorską faktu nie zarejestrowania w bileterce EM-karty podczas wsiadania do autobusu jest traktowane, jako przejazd bez ważnego biletu. Za przejazd bez biletu pobierana jest oplata dodatkowa wg Regulaminu Przewozów, obowiązującego w PGZK-Jasiel Sp. z o.o.
 19. Podczas kontroli rewizorskiej pasażer ma obowiązek przedstawić na wezwanie EM-kartę wraz z biletem miesięcznym w formie papierowej oraz dokumentem uprawniającym do ulgi, w przypadku biletów objętych ulgami ustawowymi.
 20. EM-karta nie wymaga specjalnych warunków przechowywania, jednakże nie zaleca się zginania, przetrzymywania w niskich temperaturach (poniżej 4oC), poddawania na działanie wysokich temperatur (powyżej 50oC), gdyż może to doprowadzić do jej rozwarstwienia. Należy również unikać trzymania EM-karty w miejscach takich jak tylne kieszenie spodni i podobne, ponieważ może to doprowadzić do stałego odkształcenia karty.
 21. Niniejszy regulamin (oraz wszystkie zmiany) dostępny jest na dworcu autobusowym w Jaśle w miejscach ogólnodostępnych dla pasażerów oraz na stronie internetowej www.pgzk-jasiel.pl.
 22. Niniejszy regulamin obowiązuje od dnia 01 sierpnia 2019 r. do odwołania.