PGZK-Jasiel Sp. z o.o. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://www.pgzk-jasiel.pl/

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2023-01-17.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-02-05.
Serwis zgodny ze standardami W3C.

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niedostępne elementy i treści

 • część z opublikowanych zdjęć i grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter wyróżniający do wpisów i promocyjny do zaplanowanych wydarzeń,
 • „wirtualny spacer” nie jest dostępny na stronie.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2024-02-05.
Data ostatniej aktualizacji: 2024-02-05.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada Zarząd Spółki,
e-mail: sekretariat@pgzk-jasiel.pl,
tel.: 013 44 35700.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Zgłoszenie powinno zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej żądanie,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Na niedotrzymanie powyższych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą Polską lub drogą elektroniczną na adres:
Prezesa Zarządu PGZK-Jasiel Sp. zo.o.
PGZK-Jasiel Sp. zo.o. 38-200 Jasło ul. Towarowa 26B
E-mail: sekretariat@pgzk-jasiel.pl
Tel.: 13 44 35 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Siedziba/Budynek administracyjny: ul. Towarowa 26B, 38-200 Jasło

 • Miejsca parkingowe bezpośrednio przed budynkiem, brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Do budynku prowadzi jedno wejście główne, z dwoma stopniami. Wejście nie ma podjazdu dla osób z niepełnosprawnościami. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami
 • Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 • W budynku nie ma toalet dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
 • W budynku nie występują pętle indukcyjne, systemy FM, IR, Bluetooth czy inne systemy których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • W budynku nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 • W budynku brak windy.
 • Dział Przewozów, Sekretariat, Zarząd, Dział Księgowy, Dział Kadrowy – znajdują się na 1 piętrze, wejście po schodach, brak podjazdu dla wózków, brak schodołazu i platformy przyschodowej.
 • Osoby niepełnosprawne chcące załatwić sprawę, proszone są o wcześniejszy kontakt, dla zapewnienia odpowiedniego wsparcia i ułatwienia.

2. Kasy Biletowe wraz z poczekalnią, Dworzec Autobusowy: ul. Dowrcowa 3, 38-200 Jasło

 • Do kas biletowych prowadzi 1 wejście, zlokalizowane są na parterze, wejście bezpośrednio z płyty dworca autobusowego.
 • W lokalu nie występują pętle indukcyjne, systemy FM, IR, Bluetooth czy inne systemy których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Punktu Obsługi Klienta.
 • Drzwi nieprzystosowane dla wózków inwalidzkich.
 • Na terenie Dworca Autobusowego postawiono toaletę typu TOI TOI.

3. Budynek dyżurki: ul. Dworcowa 3, 38-200 Jasło

 • Do budynku dyżurki prowadzi 1 wejście, po schodach.
 • W lokalu nie występują pętle indukcyjne, systemy FM, IR, Bluetooth czy inne systemy których celem jest wspomaganie słyszenia.
 • W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
 • Brak wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu do Punktu Obsługi Klienta.
 • Brak podjazdu dla wózków, brak schodołazu i platformy przyschodowej