Regulamin kontroli przewozów

ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

§ 1 Regulamin kontroli przewozów jest aktem normatywnym określającym obowiązki, uprawnienia i zasady postępowania pracowników Spółki oraz osób upoważnionych do wykonywania czynności kontrolnych w autobusach PGZK-Jasiel Sp. z o.o. zwanych dalej „Rewizorami”.

§ 2 Postanowienia regulaminu mają zastosowanie do pracowników Spółki tj; Działu Przewozów, Kierowców – konduktorów oraz upoważnionych przez Zarząd Spółki
do kontroli przewozów przedstawicieli firm zewnętrznych.

§ 3 Do przeprowadzania kontroli uprawnieni są:

 • Upoważnieni przez Zarząd Spółki przedstawiciele firm zewnętrznych.
 • Upoważnieni przez Zarząd Spółki pracownicy Spółki.

§ 4 Rewizor powinien posiadać znajomość:

 • przepisów i instrukcji obowiązujących w przewozach pasażerskich,
 • prawa przewozowego,
 • prawa o ruchu drogowym
 • przepisów o uprawnieniach do bezpłatnych i ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego
 • instrukcji służbowych – w zakresie niezbędnym do prawidłowego przeprowadzania kontroli.

ROZDZIAŁ II Zadania, uprawnienia i obowiązki

§ 5 Do podstawowych zadań rewizora należy kontrola:

 1. przewozu osób i bagażu wykonywanych przez Spółkę,
 2. prawidłowości sprzedaży biletów pasażerom przez kierowców – konduktorów,
 3. czystości autobusów oraz dbałości kierowców-konduktorów o wizerunek Spółki.

§ 6 Kontrolę w autobusie REWIZOR rozpoczyna od okazania uprawnień do kontroli,
a następnie przeprowadza sprawdzenie biletów celem ustalenia czy nie występują jakiekolwiek nieprawidłowości popełnione przez:

 1. Pasażerów:
 2. uchylanie się podróżnych od opłaty za przejazd lub za przewóz bagażu podlegającego opłacie,
 3. przewóz rzeczy wyłączonych z przewozu w autobusie,
 4. przewóz dzieci bez biletu lub zatajenie ich wieku w celu wyłudzenia przejazdu,
 5. bezpodstawne korzystanie z opłat ulgowych,
 6. nie przestrzeganie obowiązujących przepisów określonych w prawie przewozowych lub regulaminie przewozów,
 7. brak biletu miesięcznego, wydawanego do EM-Karty.
 8. Obsługę autobusu – związaną z wykonaniem czynności konduktorskich:
 9. pobranie pieniędzy za przejazd od pasażera i nie wydanie biletu,
 10. wydanie biletu niezgodnego z trasą jazdy pasażera,
 11. wydanie biletów o niższym nominale, mimo pobrania należności zgodnej               z cennikiem opłat,
 12. wydanie biletu ulgowego pasażerowi, który nie posiada uprawnień do tej ulgi,
 13. przewożeniu pasażerów z nieważnymi biletami miesięcznymi,
 14. powtórna sprzedaż biletów odebranych od pasażerów,
 15. nie wydanie podróżnym należnej reszty,
 16. sprzedaż biletów sfałszowanych, skradzionych lub znalezionych,
 17. niewłaściwe funkcjonowanie drukarki biletowej,
 18. wykorzystywanie luków bagażowych autobusu przez kierowcę do przewozu paczek i przedmiotów nie stanowiących bagażu podróżnych,
 19. nie przestrzeganie przepisów o rzeczach znalezionych,
 20. dopuszczenie do przewozu zwierząt bez sprawdzenia świadectwa szczepienia,
 21. przewożenie osób uciążliwych dla innych podróżnych w stanie po spożyciu alkoholu oraz osób zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi w transporcie,
 22. wykonywaniu kursu niezgodnie z rozkładem jazdy,
 23. brak lub złe oznaczenie autobusu tablicami informacyjnymi,
 24. biletowanie podczas jazdy autobusu,
 25. czystości autobusów oraz przestrzeganie obowiązku noszenia uniformów służbowych.

§ 7

 1. Zachowanie się rewizora w czasie wykonywania czynności kontrolnych powinno być kulturalne, rozważne, stanowcze i konsekwentne zarówno w stosunku do podróżnych jak i obsługi autobusów.
 2. Kontrola powinna być prowadzona sprawnie i bez zakłócenia jazdy autobusu. Zabronione jest opóźnianie wykonywania kursów celem przeprowadzenia kontroli przewozów.
 3. Rewizor powinien przeprowadzić kontrolę bezstronnie z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań, które spowodowały ujawnioną nieprawidłowość.
 4. Po wejściu do autobusu rewizor przedstawia się pasażerom i okazuje dokument uprawniający do przeprowadzenia kontroli. Identyfikator powinien być przypięty w widocznym miejscu i zawierać:
 5. nazwę przewoźnika,
 6. numer identyfikacyjny,
 7. zdjęcie,
 8. zakres upoważnienia,
 9. pieczęć i podpis wystawcy.
 10. W czasie kontroli biletów rewizor wykonuje następujące czynności:
 11. pobiera od kierowcy wydruk kontrolny z bileterki fiskalnej,
 12. zatrzymuje bilety sfałszowane, nieczytelne, wielokrotnie używane itp.,
 13. potwierdza przeprowadzoną kontrolę w karcie drogowej kierowcy.
 14. W trakcie przeprowadzania kontroli biletów u pasażera, rewizor sprawdza:
 15. czy pasażer posiada ważny w danym kursie i miejscu bilet z kasy prowadzącej sprzedaż na przystanku początkowym lub drukarki fiskalnej znajdującej się w autobusie,
 16. datę i godzinę na bilecie, trasę, autentyczność biletu,
 17. czy pasażer posługujący się  imiennym biletem miesięcznym posiada ważny dowód tożsamości potwierdzający własność tego biletu,
 18. w przypadku biletu ulgowego, dokumenty uprawniające do korzystania
  z ulgi.
 19. W razie uzasadnionego podejrzenia, że bilet jest sfałszowany, nieczytelny, wielokrotnie używany – Rewizor ma prawo zatrzymać dokument i przesłać go do wystawcy. W zamian za zatrzymany bilet pasażer otrzymuje od rewizora pokwitowanie.
 20. Za przejazd bez ważnego biletu lub w razie stwierdzenia braku odpowiedniego dokumentu przewozu bądź, dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego lub ulgowego, rewizor może polecić kierowcy pobranie należnej za przejazd opłaty taryfowej lub opłaty dodatkowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury (Dz.U. Nr 14, poz. 117):
 21. Wysokość kary za przejazd bez biletu wynosi 50-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego.
 22. Wysokość kary za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego lub ulgowego przejazdu wynosi 40-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego
 23. Wysokość kary za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt wynosi 20-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego
 24. Za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny wynosi 150-krotność ceny najtańszego biletu jednorazowego.
 25. Rewizor może polecić kierowcy pobranie opłaty gotówkowej, o której mowa w punkcie 8, za pomocą bileterki autobusowej.
 26. Rewizor ma prawo żądać okazania dokumentu umożliwiającego stwierdzenie tożsamości podróżnego i sporządzenie protokołu. Rewizor wręcza podróżnemu wezwanie do zapłaty ze wskazaniem terminu zapłaty. W razie odmowy współpracy Rewizor ma prawo zwrócić się do Policji i innych organów porządkowych o podjęcie czynności zmierzających do ustalenia tożsamości podróżnego.

§ 8

 1. Podczas kontroli rewizor sprawdza:
 2. zapełnienie autobusu,
 3. schludny i estetyczny wygląd pracowników,
 4. zachowanie kierowcy wobec pasażerów,
 5. punktualność kursowania autobusu.
 6. Rewizor powinien sprawdzić czy:
 7. kierujący pojazdem przestrzega przepisy zawarte w prawie o ruchu drogowym,
 8. kierowca nie dokonuje sprzedaży biletów w czasie prowadzenia pojazdu,
 9. kierowca nie prowadzi rozmów, nie spożywa posiłków.

§ 9

 1. W czasie wykonywania czynności kontrolnych, rewizor jest uprawniony
  do opóźniania lub zmiany trasy przejazdu autobusu w tylko i wyłącznie przypadku gdy:
 2. istnieje zagrożenie bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
 3. Spółka zostałaby narażona na poważne straty.
 4. Rewizor może usunąć z autobusu osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia za przejazd.
 5. Rewizor powinien uniemożliwić dalsze wykonywanie czynności służbowych kierowcy będącego w stanie po spożyciu alkoholu.
 6. Rewizor ma prawo do badania trzeźwości pracowników wykonujących przewozy.
 7. Podczas wykonywania czynności służbowych Rewizor zwraca się do Policji o pomoc w szczególnych przypadkach:
 8. ujawnienie przestępstwa lub wykroczenia,
 9. zagrożenia bezpieczeństwa osobistego,
 10. konieczność ustalenia danych personalnych pasażera,
 11. W przypadkach udzielenia koniecznej pomocy na skutek zaistniałego wypadku drogowego, awarii pojazdu, odsunięcia kierowcy od prowadzenia pojazdu
  w wyniku stwierdzenia stanu po spożyciu alkoholu, choroby lub innych okoliczności uniemożliwiających dalsze wykonanie obowiązków kierowcy konduktora, rewizor podejmuje następujące działania:
 12. udziela doraźnej pomocy poszkodowanym,
 13. organizuje pomoc lekarską,
 14. zabezpiecza pieniądze, bilety i inne dokumenty przewozowe,
 15. zawiadamia o wypadku najbliższy posterunek Policji,
 16. powiadamia przedstawicieli Spółki.

§ 10

 1. Po dokonaniu kontroli Rewizor zobowiązany jest do dokonania czytelnego wpisu do karty drogowej ( czas i miejsce kontroli ).
 2. Na każdą ujawnioną w czasie kontroli nieprawidłowość należy sporządzić raport.
 3. Wezwanie do zapłaty stanowiące integralną część protokołu, wręcza się pasażerowi za pokwitowaniem.

ROZDZIAŁ III Postanowienia końcowe

§ 11 Regulamin Kontroli Przewozów został ustalo­ny na czas nieoznaczony.

§ 12 Zmiany do Regulaminu Kontroli Przewozów można wprowadzić w każdym czasie.
§ 13 Regulamin Kontroli Przewozów wchodzi w życie z dniem 20.07.2021 r.